Shop

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P)
volgens Globally Harmonised System of Classification
and Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-
doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik.
Buiten bereik van kinderen bewaren!
WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412
VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 Bij contact met gen onmiddellijk zachtjes
afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien
mogelijk, blijven spoelen met water.
Raadpleeg verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen

Hoeveelheid

0.5 Gram, 1 Gram, 5 Gram

4F-MPH Ritalin Poeder
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more