Shop

Informatie over 5-MAPB

5-MAPB, ook bekend als 5-Methoxy-α-methyltryptamine, is een research chemical behorend tot de klasse van tryptamines. Deze stof wordt vaak gebruikt en onderzocht in laboratoria voor wetenschappelijke doeleinden.

5-MAPB is afgeleid van andere tryptamines en heeft specifieke chemische eigenschappen die de effecten ervan beïnvloeden. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in de farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals de mogelijke toepassingen ervan.

 

Effecten van 5-MAPB

De beschreven effecten van 5-MAPB zijn vergelijkbaar met die van andere tryptamines, omdat het een stof is die de werking van neurotransmitters in de hersenen beïnvloedt, zoals serotonine. Hier zijn enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van 5-MAPB:

Euforie: 5-MAPB kan een gevoel van intense vreugde en welzijn induceren

Verbeterde stemming: Het kan leiden tot een verbetering van de stemming, inclusief gevoelens van geluk en tevredenheid.

Verhoogde empathie: Gebruikers kunnen zich meer verbonden voelen met anderen en empathie ervaren.

Verhoogde energie: Het kan stimulerende effecten veroorzaken, zoals verhoogde alertheid en energie.

Verhoogde sensualiteit: Sommige gebruikers melden een verhoogde gevoeligheid voor aanraking en andere sensorische ervaringen.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van 5-MAPB kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, de individuele gevoeligheid en de omgeving waarin het wordt gebruikt. Bovendien zijn de effecten van 5-MAPB niet volledig begrepen en kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

 

Dosering van 5-MAPB

De dosering van 5-MAPB kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, medische geschiedenis en het doel van het onderzoek. Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze informatie niet bedoeld is ter vervanging van medisch advies en dat doseringsinstructies altijd individueel moeten worden bepaald:

Startdosering: De aanbevolen startdosering van 5-MAPB ligt doorgaans tussen de 80 mg en 120 mg voor orale inname, om de reactie van het individu te evalueren. Bij experimenteel gebruik is het belangrijk om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is essentieel om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. In sommige gevallen kan 5-MAPB als een eenmalige dosis worden toegediend voor acute effecten, terwijl bij andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening wenselijk is.

Gebruik bij specifieke populaties: Bij ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen of specifieke bevolkingsgroepen, kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van 5-MAPB en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Daarom wordt sterk aangeraden om onderzoek met 5-MAPB alleen uit te voeren onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Houdbaarheid van 5-MAPB

De houdbaarheid van 5-MAPB, net als bij veel andere chemicaliën, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard. Over het algemeen wordt aanbevolen om 5-MAPB te bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht.

Indien 5-MAPB onder deze omstandigheden wordt bewaard, kan het zijn potentie behouden gedurende een langere periode. De exacte houdbaarheid kan echter

 

5-MAPB kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. 5-MAPB bestellen kan per pellet, de pellets zijn 50mg per stuk. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor cathinonen of gefluoreerde-chemicals.

CAS: 1823925-53-6
5-(2-methylaminopropyl) benzofuran (5ma)

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

 

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

 

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

5-MAPB
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more