Shop

Informatie over DCK Ketamine

DCK Ketamine, ook bekend als Deschloroketamine, is een psychoactieve stof die behoort tot de klasse van dissociatieve middelen. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn dissociatieve en hallucinogene effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak bestudeerd en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

DCK Ketamine is afgeleid van ketamine en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de dissociatieve eigenschappen van DCK Ketamine kan het effecten veroorzaken zoals veranderde perceptie van tijd en ruimte, ego-verlies en een gevoel van loskoppeling van de omgeving. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en dat het niet bedoeld is voor menselijke consumptie.


Bevonden effecten van DCK Ketamine

De bevonden effecten van DCK Ketamine zijn vergelijkbaar met die van ketamine, omdat het een stof is die de werking van de NMDA-receptoren in de hersenen beïnvloedt. Hier zijn enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van DCK Ketamine:

Dissociatie: Het kan dissociatieve effecten veroorzaken, waarbij gebruikers een gevoel van scheiding ervaren tussen hun geest en lichaam, evenals een vervormd gevoel van identiteit.

Veranderingen in waarneming: Gebruikers kunnen veranderingen ervaren in hun perceptie van tijd, ruimte en hun omgeving, met een gevoel van vervreemding of afstandelijkheid.

Euforie: Het kan een gevoel van intens welzijn en geluk opwekken, vergelijkbaar met wat wordt ervaren bij andere dissociatieve middelen.

Verdoofd gevoel: Sommige gebruikers melden een verminderd gevoel van pijn en een algemene verdoofdheid van de zintuigen.

Hallucinaties: In hogere doses kan DCK Ketamine visuele, auditieve of tactiele hallucinaties veroorzaken, hoewel deze minder vaak voorkomen dan bij klassieke hallucinogenen.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van DCK Ketamine kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, de individuele gevoeligheid, de omgeving waarin het wordt gebruikt, en de gemoedstoestand van de gebruiker. Bovendien zijn de effecten van DCK Ketamine niet volledig begrepen en kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

 

Dosering van DCK Ketamine

De dosering van DCK Ketamine kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, medische geschiedenis en het beoogde gebruik. Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze informatie niet bedoeld is ter vervanging van medisch advies en dat doseringsinstructies altijd individueel moeten worden bepaald:

Startdosering: De aanbevolen startdosering van DCK Ketamine ligt doorgaans tussen de 10 mg en 30 mg voor orale inname of insufflatie (snuiven), afhankelijk van de zuiverheid van het product. Bij experimenteel gebruik is het belangrijk om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is essentieel om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren. Voor sommige mensen kan een hogere dosis nodig zijn om de gewenste effecten te bereiken, maar dit moet geleidelijk worden gedaan.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. In sommige gevallen kan DCK Ketamine als een eenmalige dosis worden toegediend voor acute effecten, terwijl bij andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening wenselijk is. Het wordt echter sterk aanbevolen om periodes van rust tussen doses in acht te nemen om de opbouw van tolerantie en mogelijke negatieve effecten te voorkomen.

Gebruik bij specifieke populaties: Bij ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen of specifieke bevolkingsgroepen, kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het bepalen van de dosering.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van DCK Ketamine en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Daarom wordt sterk aangeraden om onderzoek met DCK Ketamine alleen uit te voeren onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Houdbaarheid van DCK Ketamine

De houdbaarheid van DCK Ketamine, zoals bij veel andere chemische stoffen, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard. Over het algemeen wordt aanbevolen om DCK Ketamine op te slaan op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht.

Onder deze omstandigheden kan DCK Ketamine zijn potentie gedurende een langere periode behouden. De exacte houdbaarheid kan echter variëren en is afhankelijk van factoren zoals de zuiverheid van het product, de verpakking en andere omgevingsfactoren.

Hoewel er geen specifieke studies zijn over de houdbaarheid van DCK Ketamine, is het verstandig om het product regelmatig te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, geurveranderingen of de vorming van ongewenste bijproducten. Als er tekenen zijn van verslechtering, moet het product veilig worden verwijderd.

DCK Ketamine kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Space Express verkoopt DCK Ketamine pellets van 20mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor cathinonen of gefluoreerde-chemicals.

CAS-nummer 4631-27-0
Deschloroketamine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

 

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

 

DCK Ketamine
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more