Shop

Informatie over Flunitrazolam

Flunitrazolam, ook bekend als 5-(2-fluorofenyl)-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on, is een psychoactieve stof die behoort tot de benzodiazepineklasse. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn anxiolytische, sedatieve en spierontspannende effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak onderzocht en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

Flunitrazolam is afgeleid van andere benzodiazepinen en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de sedatieve eigenschappen van Flunitrazolam kan het effecten veroorzaken zoals verminderde angst, ontspanning en spierontspanning. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

 

Bevonden effecten van Flunitrazolam

De beschreven effecten van Flunitrazolam zijn vergelijkbaar met die van andere benzodiazepinen omdat het een stof is die de werking van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen beïnvloedt. Hier zijn enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van Flunitrazolam:

Anxiolyse: Het kan angst verminderen en een gevoel van kalmte induceren.

Sedatie: Het kan leiden tot slaperigheid en een verminderd vermogen om wakker te blijven.

Spierontspanning: Het kan spieren ontspannen en leiden tot verminderde coördinatie en motorische controle.

Geheugenverlies: Bij hogere doses kan Flunitrazolam geheugenverlies of black-outs veroorzaken.

Vertraagde reactietijd: Het kan de reactietijd vertragen en het vermogen om snel te denken en te handelen verminderen.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van Flunitrazolam kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, individuele gevoeligheid, de omgeving waarin het wordt gebruikt en de aanwezigheid van andere stoffen. Bovendien zijn de effecten van Flunitrazolam niet volledig begrepen en kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

 

Dosering van Flunitrazolam

De dosering van Flunitrazolam kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, medische geschiedenis en het doel van het onderzoek. Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze informatie niet bedoeld is ter vervanging van medisch advies en dat doseringsinstructies altijd individueel moeten worden bepaald:

Initiële dosering: De aanbevolen initiële dosering van Flunitrazolam ligt doorgaans tussen 0,25 mg en 0,5 mg voor orale inname om de reactie van het individu te evalueren. Bij experimenteel gebruik is het belangrijk altijd te beginnen met een lage dosis om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de initiële dosering kan de dosis worden aangepast. Het is essentieel om de dosering langzaam te verhogen, in kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. In sommige gevallen kan Flunitrazolam als enkele dosis worden toegediend voor acute effecten, terwijl bij andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening wenselijk is.

Gebruik bij specifieke populaties: Bij oudere personen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen of specifieke bevolkingsgroepen kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van Flunitrazolam en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Daarom wordt sterk aangeraden onderzoek met Flunitrazolam alleen uit te voeren onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Houdbaarheid van Flunitrazolam

De houdbaarheid van Flunitrazolam, net als bij veel andere chemicaliën, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard. Over het algemeen wordt aanbevolen Flunitrazolam te bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht.

Als Flunitrazolam onder deze omstandigheden wordt bewaard, kan het zijn potentie behouden gedurende een langere periode. De exacte houdbaarheid kan echter variëren en is afhankelijk van factoren zoals de zuiverheid van het product, de verpakking en andere omgevingsfactoren.

Hoewel er geen specifieke studies zijn naar de houdbaarheid van Flunitrazolam, is het raadzaam het product regelmatig te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, veranderingen in geur of de vorming van ongewenste bijproducten. Als er tekenen zijn van achteruitgang, moet het product veilig worden verwijderd.

 

Flunitrazolam kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl streven we ernaar u van alle benodigde benodigdheden en informatie te voorzien voor uw onderzoek. Het bestellen van Flunitrazolam is mogelijk in verpakkingen van 5 pellets van 0,25 mg elk. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kunt u ook onze pagina’s bezoeken voor fenethylamine, arylcyclohexylamines of tryptamine.

 

CAS: 2349358-81-0
1P-LSD, 1P-LAD, 1-propionyl – lysergic acid diethylamide

Bevat chemicaliën! Lees deze VEILIGHEIDSINSTRUCTIES voordat u opent.
Gevaarlijke verklaringen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor consumptie of huishoudelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WAARSCHUWING
GEVAARLIJKE VERKLARINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Zie voor verdere mogelijke gevaarsverklaringen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Lees het etiket voordat u gaat gebruiken.
P233 Bewaar de verpakking goed gesloten.
P261 Inademing vermijden.
P305, P351, P338

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Raadpleeg voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen een arts.

Flunitrazolam (5 stuks)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more