Shop

Informatie over Norflurazepam

Norflurazepam, ook bekend als 7-Bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on, is een psychoactieve stof die behoort tot de benzodiazepineklasse. Deze klasse verbindingen staat bekend om zijn anxiolytische, sedatieve en spierontspannende effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak onderzocht en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

Norflurazepam is afgeleid van andere benzodiazepinen en ondergaat specifieke chemische modificaties die zijn eigenschappen en effecten beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksomgevingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische kenmerken, evenals zijn mogelijke toepassingen.

Vanwege de sedatieve eigenschappen van Norflurazepam kan het effecten veroorzaken zoals verminderde angst, ontspanning en spierontspanning. Het is van cruciaal belang op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

Waargenomen effecten van Norflurazepam

De beschreven effecten van Norflurazepam zijn vergelijkbaar met die van andere benzodiazepinen, omdat het een stof is die de werking van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen beïnvloedt. Hier zijn enkele van de typische effecten die zich kunnen voordoen bij het gebruik van Norflurazepam:

Anxiolyse: Het kan angst verminderen en een gevoel van kalmte opwekken.
Sedatie: Het kan slaperigheid veroorzaken en de verminderde mogelijkheid om wakker te blijven.
Spierontspanning: Het kan spieren ontspannen en leiden tot verminderde coördinatie en motorische controle.
Geheugenverlies: Bij hogere doses kan Norflurazepam geheugenverlies of black-outs veroorzaken.
Vertraagde reactietijd: Het kan de reactietijd vertragen en het vermogen om snel te denken en te handelen verminderen.

Het is essentieel om te erkennen dat de effecten van Norflurazepam kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals dosering, individuele gevoeligheid, de omgeving waarin het wordt gebruikt en de aanwezigheid van andere stoffen. Bovendien zijn de effecten van Norflurazepam niet volledig begrepen en kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

Dosering van Norflurazepam

De dosering van Norflurazepam kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, medische voorgeschiedenis en het doel van het onderzoek. Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze informatie niet bedoeld is ter vervanging van medisch advies en dat doseringsinstructies altijd individueel moeten worden aangepast:

Initiële dosering: De aanbevolen initiële dosering van Norflurazepam ligt doorgaans tussen de 2 mg en 4 mg voor orale inname om de reactie van het individu te beoordelen. Bij experimenteel gebruik is het essentieel om te beginnen met een lage dosis om tolerantie en gevoeligheid te evalueren.

Dosisaanpassing: Na evaluatie van de reactie op de initiële dosis kunnen aanpassingen aan de dosering worden gemaakt. Het is cruciaal om de dosering geleidelijk te verhogen, in kleine stappen, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. In sommige scenario’s kan Norflurazepam als enkele dosis worden toegediend voor acute effecten, terwijl voor andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening de voorkeur kan hebben.

Gebruik bij specifieke populaties: Lagere doseringen kunnen nodig zijn voor ouderen, personen met onderliggende gezondheidsproblemen of specifieke demografische groepen vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren.

Het is van het grootste belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van Norflurazepam en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Daarom wordt sterk aanbevolen om onderzoek met Norflurazepam uitsluitend uit te voeren onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Houdbaarheid van Norflurazepam

De houdbaarheid van Norflurazepam, net als veel andere chemicaliën, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder opslagomstandigheden. Over het algemeen is het raadzaam om Norflurazepam op een koele, droge plaats op te bergen, beschermd tegen licht en vocht.
Als Norflurazepam onder deze omstandigheden wordt bewaard, kan het zijn potentie behouden gedurende een langere periode. De exacte houdbaarheid kan echter variëren en is afhankelijk van de zuiverheid van het product, de verpakking en andere omgevingsfactoren.
Hoewel er geen specifieke studies zijn over de houdbaarheid van Norflurazepam, is het verstandig om het product periodiek te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, veranderingen in geur of het ontstaan van ongewenste bijproducten. Als er tekenen van achteruitgang worden waargenomen, moet het product veilig worden afgevoerd.

Het kopen van Norflurazepam bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl streven we ernaar u te voorzien van alle benodigde benodigdheden en informatie voor uw onderzoek. Nor

flurazepam kan worden besteld in batches van 5 pellets van 5 mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kunt u onze pagina’s voor Fenylethylaminen of Arylcyclohexylaminen of Tryptaminen bezoeken.

Bevat chemicaliën! Lees deze VEILIGHEIDSINSTRUCTIES voordat u opent.

Gevaarsaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS)

Inhoud geschikt voor onderzoeksdoeleinden alleen. Niet voor consumptie of huishoudelijk gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden!

WAARSCHUWING

GEVAARSAANDUIDINGEN: H302 Schadelijk bij inslikken H315 Veroorzaakt huidirritatie H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevaaraanduidingen:

H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees het etiket voor gebruik. P233 Verpakking hermetisch gesloten houden. P261 Inademing van stof/damp/gas/nevel/spuitnevel vermijden. P305, P351, P338

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijf spoelen. Raadpleeg voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen medisch advies.

Norflurazepam (5 stuks)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more