Shop

Informatie over Pyrazolam

Pyrazolam, chemisch bekend als 8-broom-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, is een psychoactieve stof die behoort tot de benzodiazepineklasse. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn anxiolytische, sedatieve en spierverslappende effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak onderzocht en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

Pyrazolam is afgeleid van andere benzodiazepines en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de sedatieve eigenschappen van Pyrazolam kan het effecten veroorzaken zoals verminderde angst, ontspanning, en spierontspanning. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en dat het niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

 

Bevonden effecten van Pyrazolam

De beschreven effecten van Pyrazolam zijn vergelijkbaar met die van andere benzodiazepines, omdat het een stof is die de werking van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen beïnvloedt. Hier zijn enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van Pyrazolam:

Anxiolyse: Het kan angst verminderen en een gevoel van kalmte induceren.

Sedatie: Het kan leiden tot slaperigheid en een verminderd vermogen om wakker te blijven.

Spierverslapping: Het kan spieren ontspannen en leiden tot verminderde coördinatie en motorische controle.

Geheugenverlies: Bij hogere doses kan Pyrazolam leiden tot geheugenverlies of black-outs.

Vertraagde reactietijd: Het kan de reactietijd vertragen en het vermogen om snel te denken en te handelen verminderen.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van Pyrazolam kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, de individuele gevoeligheid, de omgeving waarin het wordt gebruikt, en de aanwezigheid van andere stoffen. Bovendien zijn de effecten van Pyrazolam niet volledig begrepen en kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

 

Dosering van Pyrazolam

De dosering van Pyrazolam kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, medische geschiedenis en het doel van het onderzoek. Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze informatie niet bedoeld is ter vervanging van medisch advies en dat doseringsinstructies altijd individueel moeten worden bepaald:

Startdosering: De aanbevolen startdosering van Pyrazolam ligt doorgaans tussen de 0,5 mg en 1 mg voor orale inname, om de reactie van het individu te evalueren. Bij experimenteel gebruik is het belangrijk om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is essentieel om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. In sommige gevallen kan Pyrazolam als een eenmalige dosis worden toegediend voor acute effecten, terwijl bij andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening wenselijk is.

Gebruik bij specifieke populaties: Bij ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen of specifieke bevolkingsgroepen, kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van Pyrazolam en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Daarom wordt sterk aangeraden om onderzoek met Pyrazolam alleen uit te voeren onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Houdbaarheid van Pyrazolam

De houdbaarheid van Pyrazolam, net als bij veel andere chemicaliën, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard. Over het algemeen wordt aanbevolen om Pyrazolam te bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht.

Indien Pyrazolam onder deze omstandigheden wordt bewaard, kan het zijn potentie behouden gedurende een langere periode. De exacte houdbaarheid kan echter variëren en is afhankelijk van de zuiverheid van het product, de verpakking en andere omgevingsfactoren.

Hoewel er geen specifieke studies zijn over de houdbaarheid van Pyrazolam, is het raadzaam om het product regelmatig te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, geurveranderingen of het ontstaan van ongewenste bijproducten. Als er tekenen zijn van verslechtering, moet het product veilig worden verwijderd.

 

Pyrazolam kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Pyrazolam bestellen kan per 5 pellets van 3mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor phenethylamine of arylcyclohexylamines of tryptamine.

CAS: 39243-02-2
8-broom-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Pyrazolam (5 stuks)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more